Smluvní podmínky a Zásady o ochraně osobních údajů

Tyto podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu a WorldTravelBook, týkající se vašeho přístupu k a používání webové stránky worldtbook.com, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak s nimi spojené (souhrnně „stránky“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami používání.

Tuto webovou stránku spravuje WorldTravelBook (dále jen „WTB“) s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o možnostech cestování v ČR a zahraničí.

Obsah stránek worldtbook.com je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich uživateli, kterým WTB jako provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je WTB v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (WTB je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá WTB za obsah informací uložených na žádost uživatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Uživatel plně odpovídá za svou činnost a všechen obsah, který vkládá na stránky worldtbook.com. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky worldtbook.com k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv. Uživatel se zavazuje nevkládat na stránky worldtbook.com nesprávný, nepřesný nebo zavádějící nebo z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah. V případě, že uživatel poruší tato pravidla, je WTB oprávněna zrušit jeho uživatelský účet či účty a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu.

Ukládání obsahu, jehož součástí jsou fotografie, nebo jiná znázornění (dále fotografie) není přípustné, ledaže všechny osoby na fotografii poskytly výslovný souhlas s takovým užitím.

WTB si vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah vložený uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text) v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nese informace propagující přímo, nebo jinak politický názor, je nepřesný nebo zavádějící, či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování WTB nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, WTB za tento obsah neodpovídá.

Zásady o ochraně osobních údajů

Návštěvníci stránek worldtbook.com poskytují své osobní údaje. Vaše údaje jsou plně chráněny dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce

Správcem osobních údajů je Ivan Píša, provozovatel webové stránky worldtbook.com. Správce určuje, za jakým účelem a po jakou dobu budou osobní údaje zpracovány a případně volí další zpracovatele, kteří budou s tímto zpracováním pomáhat.

Cookies pro zkvalitnění chodu webových stránek

Při navštívení webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa a anonymizované údaje o vašem chování na webu (jak dlouho se na webu zdržíte, z jakého zdroje na web přicházíte apod.). Tyto informace jsou získány pomocí cookies pro měření návštěvnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vašeho souhlasu, nejdéle však 26 měsíců.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Připojení k webu je plně zabezpečené a osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře díky šifrování přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (kdykoliv si můžete ověřit maximální zabezpečení tohoto webu pomocí zámečku vedle www adresy).

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem a zpracovatelem Google Analytics pomocí měřícího kódu. Díky tomu mohu vidět počet návštěvníků svého webu a jaké články jsou nejčtenější.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise nebo Úmluvy 108.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

právo na informace - je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
právo na přístup - můžete kdykoli vyzvat k doložení ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu či vymazání osobních údajů z databáze. Na zajištění práva na výmaz je potřeba 30 dní. V některých případech je ukládána zákonná povinnost osobní údaje archivovat (např. všechny vystavené daňové doklady). V tomto případě budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo stěžovat si na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě na emailu info@worldtbook.com, abychom mohli případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a nejen v této souvislosti, se neváhejte obrátit na email info@worldtbook.com.

Tyto zásady nabývají okamžité účinnosti.

Informace o provozovateli

SVT Consulting s.r.o.

IČ: 273 262 17

DIČ: CZ273 262 17 (plátce DPH)

Spisová značka C 24491

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje

Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava

710 00 Ostrava

Pojďte s námi objevovat svět. Stáhněte si naši mobilní aplikaci.