Pravidla soutěží na facebooku World Travel Book

1. Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingových soutěží na facebookových stránkách World Travel Book https://www.facebook.com/WorldTBook.

2.“Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.”

3. Pořadatel, Organizátor:
SVT Consulting s.r.o.
IČ: 273 262 17
DIČ: CZ273 262 17 (plátce DPH)
Spisová značka C 24491
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
číslo účtu: 35-708 188 0207/0100
Kontaktní údaje:
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava
710 00 Ostrava

4. Soutěž je marketingová soutěž, místem konání soutěže je Facebooková stránka pořadatele SVT Consulting s.r.o. s názvem World Travel Book na adrese: https://www.facebook.com/WorldTBook.

5. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18. let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, akceptuje pravidla soutěže, se zřízeným účtem na sociální síti Facebook, která splňuje stanovené podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď /fotografii či příspěvek na soutěžní otázku se soutěžním tématem. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly, plně s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži.

6. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na facebookovou stránku https://www.facebook.com/WorldTBook přidá pod příslušný soutěžní příspěvek prostřednictvím svého osobního facebookového profilu odpověď/fotografii / příspěvek se soutěžním tématem dle zadání.

7. Obsah komentáře, doplňující fotografie či videa vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a organizátora. Nebude-li příspěvek nebo fotografie soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze soutěže nevhodné či vulgární příspěvky, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám a opakující se příspěvky.

8. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou.

9. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve na Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady.

11. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.

12. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit.

13. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen ji v plném rozsahu uhradit.

14. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.

15. Zasláním videa, fotografií či textu potvrzuji, že jsem autorem dodaných fotografií nebo videa, že tyto fotografie nebo video jsou původní a že jsem autorem dodaného textu. Zveřejněním videa, fotografií a textu na stránkách WorldTBook nevznikne společnosti žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na videu, fotografii nebo textu zobrazeny nebo popsány.

16. Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.

17. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen v oznámení o příslušné soutěži. Výherci budou oznámeni na stránce FCB https://www.facebook.com/WorldTBook pod soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže. Pokud se výherce neozve, výhra propadne pořadateli nebo bude vylosován další výherce.

18. Výherce soutěže je povinen na výzvu zajišťovatele nebo organizátora poskytnout neveřejně (formou zprávy na FCB) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a to do 7. pracovních dnů od této výzvy, jinak nárok na výhru zaniká.

19. Výhercům budou výhry rozeslány do 30 dnů od oznámení výherců na adresu, kterou pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, nepřevezme-li výherce výhru, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže.

20. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění, ani kompenzaci výhry formou peněz. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy. Organizátor a zajišťovatel neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně způsobenou.

21. Soutěžící odesláním soutěžní registrace uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společnosti SVT Consulting s.r.o.., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO 273 262 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. Fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále na nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5-ti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní registrace) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

22. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook. Vstupem do soutěže a odesláním soutěžní odpovědi nebo hlasováním v soutěži souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

23. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Soutěžící má právo požadovat na organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

24. Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži a výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Udělený souhlas je možné odvolat písemnou žádostí na e-mailu organizátora: worldtbook@gmail.com

Pojďte s námi objevovat svět. Stáhněte si naši mobilní aplikaci.